İçeriğe geç

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

 

  1. DAYANAK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte kişisel verilerin işlenmesi ya da korunması ile ilgili hükümlerde veri sorumlularının yükümlülükleri yer almaktadır.

www.sentpark.com adresinde hizmet sunan Sentinus İlaç San. ve Tic. A.Ş (bundan sonra “Sentpark” olarak anılacaktır) olarak ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin korunmasını önemsemekte ve bu konuda yasal yükümlülüklerimizi titizlikle yerine getirmekteyiz. Bu bağlamda, web sitemizin farklı alanlarından faydalanan ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uygun olarak toplanmasına, işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

Veri sorumlusu olan Sentpark, KVKK ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak, veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK’nın 11’inci maddede sayılan diğer hakları konusunda aydınlatmakla yükümlü olup aşağıda yükümlülüklerimiz ve haklarınız konusunda gerekli bilgileri sizlere sunmaktayız.

 

2. TANIMLAR

Bu aydınlatma metni kapsamında;

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

E-ticaret: Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda çevrim içi gerçekleştirilen ürün, mal veya hizmet alışverişi vb. her tür ticari faaliyeti,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kişisel verilerin yok edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sahibinin rızası: Veri sahibinin kendisine ait kişisel verilerin işlenmesine bir beyan yoluyla ya da açık bir onay vererek özgür şekilde ve açık olarak izin vermesini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

  1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” olan Sentinus İlaç San. ve Tic. A.Ş’nin Kurumsal Kimlik Bilgileri aşağıdaki şekildedir:

Ticaret Sicil No            : 376735

Mersis No                     : 0623037500800001

Vergi Dairesi                : Başkent V.D.

Vergi Numarası            : 6230375008

Merkez Adresi              : Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cd. İsmet Yamak İş Merkezi No: 110/9 Çankaya/Ankara

Telefon                         : +90 (532) 499 48 06

İnternet Sitesi               :  www.sentpark.com

E-posta Adresi             :  info@sentpark.com

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ YÖNTEMLERİ VE AMAÇLARI

Kişisel verilerinizin kuracağımız sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve en iyi hizmeti verebilmek amacıyla toplanmasına ve işlenmesine ihtiyaç duymaktayız.

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, yazılı veya elektronik ortamda yapılan başvurularınız, doldurduğunuz iletişim formları, sözleşmeleriniz, ödeme işlemleriniz, telefon görüşmeleriniz, elektronik postalarınız ve SMS vasıtasıyla elektronik veya fiziksel olarak toplanmaktadır.

Bu bağlamda sitemiz üzerinden ödeme yaparken veya şikâyet ve öneri formunu doldururken paylaştığınız kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız), iletişim bilgileriniz (e-postanız, telefon numaranız), müşteri işlem verileriniz (araç plakanız, taleplerinizi ve talimatlarınızı içeren mesajlarınız, işlem tarihleriniz, IP numaranız gibi bilgiler) toplanmakta ve işlenmektedir.

Sizler tarafından doğru ve tam bir şekilde Sentpark’a iletilen bu veriler, 6698 sy. KVKK md. 5 uyarınca veya ifası ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, ziyaretçilerin abonelik imkanlarından yararlandırılması, destek süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mali ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, istek ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlenmektedir. Örneğin borç ödeme ya da şikayet ekranından elde edilen veriler, plakanın yüksek borçlara ulaşması halinde tekrar kişiye ulaşılması amacı ile kullanılmaktadır.

KVKK m. 5 uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması veya veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumunda kanunlardan doğan temel hak ve özgürlükleriniz ile kişilik haklarınız zarar vermeksizin kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın işlenebilir. Buna karşılık KVKK m. 6 uyarınca özel nitelikteki kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından talep edilmediği gibi bu tür verileri bizimle paylaşmak zorunda değilsiniz. Bu tür özel nitelikteki verileri paylaşmanız halinde ise bu veriler ancak açık rızanızın olması halinde işlenebilir.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Bildirdiğiniz kişisel veriler; Sentpark tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, verilerinizin yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak saklanabilmesi ve korunabilmesi için gerekli tedbirlerin alınabilmesi, hukuki süreçler, mali işler ve benzeri amaçlarla yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara, vergi danışmanlarına ve avukatlara, hizmet alınan veya alınacak olan yurt içi üçüncü kişilere, çalıştığımız iş ortaklarımıza (web alt yapısı, yazılım hizmeti alınan firmalar gibi)  KVKK’nın 8. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilmektedir.

 

  1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK’NIN 11. MADDESİ KAPSAMINDAKİ HAKLARI

KVKK m. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi, Sentpark’a aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurarak kendisiyle ilgili, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK m. 7’deki şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin istemleri hakkındaki işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması  hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinize ilişkin yasal haklarınızla ilgili taleplerinizi Sentpark’a aşağıda açıklanan yöntemlerle iletmeniz halinde KVKK m. 13 uyarınca başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KVKK m. 11’de düzenlenen haklarınızı kullanmak için talebinizi Sizinle paylaştığımız formu doldurarak ve imzalayarak Şirketimizin Şeyh Mh. Kocamustafa Efendi Cd. 9/2 Menteşe Muğla adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden teslim edebilirsiniz, noter kanalıyla iletebilirsiniz veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

  1. KİŞİSEL VERİLEN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK m. 7 uyarınca, kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin tamamının ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya veri sahibinin talebi üzerine veri sorumlusu Sentpark tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.